STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: teorie, istorie, practică – Nr. 1 (42), 2022

REVISTA
Nr. 1 (42), 2022
Cuprins
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Ф. ШОПЕНА НА ПРИМЕРЕ БАЛЛАДЫ №1, ОР.23
ARTICOL

DOI: https://doi.org/10.55383/amtap.2022.1.15

В данной статье на основе метода сравнительного анализа автор изучает феномен фортепианной интерпретации, затрагивая вопросы исполнительской трактовки на примерах прочтения Баллады №1 Ф. Шопена тремя величайшими пианистами современности – А. Рубинштейном, К. Цимерманом и С. Нейгаузом. Вариантность осмысления данного произведения в их интерпретациях в очередной раз поднимает проблему объективности и субъективности исполнения, степени свободы исполнителя. Представленный в работе исполнительски-стилевой контраст трактовок позволяет рассмотреть некоторые особенности эволюции фортепианных традиций в ХХ веке.
Ключевые слова: интерпретация, романтизм, баллада, исполнительская традиция, звук, интонация

În acest articol, utilizând metoda analizei comparative, autorul studiază fenomenul interpretării la pian, atingând problemele tratării interpretative a Baladei nr. 1 de F. Chopin, bazându-se pe tratarea a trei dintre cei mai mari pianişti ai contemporaneităţii – A. Rubinstein, K. Zimerman şi S. Neuhaus. Variabilitatea percepţiei lucrării date în interpretarea acestora ridică încă o dată problema obiectivităţii şi subiectivităţii interpretării, a gradului de libertate a interpretului. Contrastul interpretativ-stilistic prezentat în lucrare ne permite să luăm în considerare unele dintre trăsăturile evoluţiei tradiţiilor pianistice din secolul XX.
Cuvinte-cheie: interpretare, romantism, baladă, tradiţie interpretativă, sunet, intonaţie

In this article, on the basis of the method of comparative analysis, the author examines the phenomenon of piano interpretation, touching upon the issues of performing interpretation using examples of the treatment of F. Chopin’s Ballad No.1 by three of the greatest contemporary pianists – A. Rubinstein, K. Zimerman and S. Neuhaus. The variability of perception of this work in their interpretations once again raises the problem of objectivity and subjectivity of performance, the degree of freedom of the performer. The interpretative and stylistic contrast of interpretation presented in the work allows us to consider some of the features of the evolution of piano traditions in the 20th century.
Keywords: interpretation, romanticism, ballad, performing tradition, sound, intonation