STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: teorie, istorie, practică – Nr. 1 (42), 2022

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: teorie, istorie, practică – Nr. 1 (42), 2022

REVISTA
Nr. 1 (42), 2022
Cuprins
PRINCIPIUL HOLISMULUI ŞI METODA DE TRADUCŢIE ÎN ÎNŢELEGEREA DRAMATURGIEI MUZICALE ŞI COREGRAFICE
ARTICOL

DOI: https://doi.org/10.55383/amtap.2022.1.07

Dramaturgia muzicală şi coregrafică reprezintă un sistem complex organizat, studierea căruia ar trebui să se bazeze pe principiul holismului. În efortul de a dezvolta metode adecvate pentru o înţelegere artistică cuprinzătoare şi analitică a fenomenului artei, în cadrul orelor practice la disciplina „Dramaturgie muzicală şi coregrafică” ne-am bazat pe o astfel de metodă de lucru cum ar fi eseul analitic sub formă de tabele comparative, în care, alături de metoda deducţiei şi inducţiei, a fost utilizată pe scară largă şi metoda traducţiei. Acest lucru contribuie la dezvoltarea abilităţilor analitice, la formarea unei viziuni critice, a unei capacităţi de a observa detaliile şi, conectându-le reciproc, a înţelege ideea generală şi dramaturgia.
Cuvinte-cheie: dramaturgia muzicală şi coregrafică, principiul holismului, metoda traducţiei, eseu analitic

Musical and choreographic dramaturgy is an organized complex system, in the study of which one should rely on the principle of holism. In an effort to develop adequate methods for a comprehensive artistic and analytical understanding of the phenomenon of art, in the practical classes in the discipline „Musical and Choreographic Dramaturgy” we rely on such a form of work as the analytical essay in the form of comparative tables, in which, along with the deductive and inductive method, is widely used traductive inference. This promotes the development of analytical skills, the formation of a critical vision, the ability to notice details and, connecting them to each other, comprehend the general idea and dramaturgy.
Keywords: musical and choreographic dramaturgy, principle of holism, method of traduction, analytical essay