STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: teorie, istorie, practică – Nr. 1 (42), 2022

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: teorie, istorie, practică – Nr. 1 (42), 2022

REVISTA
Nr. 1 (42), 2022
Cuprins
SONATINA PENTRU FLAUT ŞI PIAN DE H. DUTILLEAUX: PARTICULARITĂŢILE GENULUI ŞI LIMBAJULUI MUZICAL
ARTICOL

DOI: https://doi.org/10.55383/amtap.2022.1.05

Henry Dutilleaux aparţine pleiadei de muzicieni francezi ce şi-au desfăşurat activitatea în a doua jumătate a sec. XX şi au consemnat o nouă etapă în evoluţia componisticii franceze după C. Debussy, M. Ravel şi membrii Grupului celor Şase. Prin lucrările sale muzicale maestrul a adus un suflu nou şi inedit în evoluţia tehnicii moderne, constituind avangarda universală a epocii. Una dintre lucrările timpurii ale lui Henry Dutilleux este Sonatina pentru flaut şi pian, care denotă orientarea academică a compozitorului în abordarea genurilor şi o viziune personală asupra genului şi a formei de sonatină. În articolul de faţă Sonatina lui H. Dutilleaux este analizată sub aspectul evoluţiei genului şi a formei. Cele trei părţi se desfăşoară attacca, cu o trecere lină, într-o evoluţie permanentă şi consecventă a discursului. Lucrarea nu este doar o compoziţie reuşită, realizată cu ştiinţă şi inspiraţie, ea a devenit una dintre piesele de importanţă în repertoriul universal cameral pentru flaut.
Cuvinte-cheie: Henry Dutilleaux, sonatină pentru flaut şi pian, evoluţia genului, instrumente aerofone, compozitor francez

Henry Dutilleaux belongs to the group of French musicians who worked in the second half of the 20th century and recorded a new stage in the evolution of French composition after C. Debussy, M. Ravel and the members of the Group of Six. Through his musical works, the maestro brought a new and original breath to the evolution of modern technique, constituting the universal avant-garde of the era. One of Henry Dutilleux’s early works is the Sonatina for Flute and Piano, which denotes the composer’s academic orientation in approaching genres and a personal view on the sonatina genre and form. In this article, H. Dutilleaux’s Sonatina is analyzed from the point of view of the evolution of the genre and form. The three movements unfold attacca, with a smooth passage, in a permanent and consistent evolution of the discourse. The work is not only a successful composition, performed with knowledge and inspiration, it has become one of the important pieces in the universal flute chamber repertoire.
Keywords: Henry Dutilleaux, Sonatina for flute and piano, genre evolution, wind instruments, French composer