STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: teorie, istorie, practică – Nr. 1 (42), 2022

REVISTA
Nr. 1 (42), 2022
Cuprins
ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ЯЗЫКА И КОМПОЗИЦИИ В СОЧИНЕНИИ СНЕЖАНЫ ПЫСЛАРЬ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО ТРИ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОРТРЕТА: ШОПЕН, СКРЯБИН, РАХМАНИНОВ
ARTICOL

DOI: https://doi.org/10.55383/amtap.2022.1.16

В статье анализируется фортепианное сочинение Снежаны Пысларь «Три музыкальных портрета», рассмотренное с точки зрения его содержания и формы. Делается вывод о том, что музыкальный язык и композиционно-драматургическая специфика данного произведения обусловлены его художественным замыслом и индивидуальностью композиторского стиля, связанного с претворением стилевой парадигмы позднего романтизма.
Ключевые слова: произведение для фортепиано, форма, жанр, стиль, романтизм, Снежана Пысларь

În articol este analizată lucrarea pentru pian Trei portrete muzicale de SnejanaPîslari, caracterizată din punct de vedere a conţinutului artistic şi formei de realizare a acesteia. Se ajunge la concluzia că specificul limbajului muzical şi compoziţional-dramaturgic al lucrării date este determinat de originalitatea ideii artistice şi individualitatea stilului componistic, care sunt legate de realizarea paradigmei stilistice a romantismului târziu.
Cuvinte-cheie: lucrare pentru pian, formă, gen, stil, romantism, Snejana Pîslari

The author of the given article analyzes the piano composition by Snejana Pâslari „Trei portrete musicale” examined in terms of its content and form. The conclusion is made that the musical language and the specifics of composition and dramaturgy of this composition are determined by its artistic idea and the composer’s individual style related to the implementation of the late romanticism stylistic paradigm.
Keywords: composition for piano, form, genre, style, romanticism, Snejana Pîslari