STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: teorie, istorie, practică – Nr. 1 (42), 2022

REVISTA
Nr. 1 (42), 2022
Cuprins
ФАКТУРА СОНАТЫ-ВОСПОМИНАНИЕ (ОР. 38, № 1) НИКОЛАЯ МЕТНЕРА СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ
ARTICOL

DOI: https://doi.org/10.55383/amtap.2022.1.17

B статье анализируется Соната-воспоминание Николая Метнера с точки зрения использованных в ней видов фортепианной фактуры. Речь идет о таких отличительных качествах музыкальной ткани этого произведения как графичность, сочетание гомофонно-гармонического и полифонического складов, связь между положением в форме и видом фактурного оформления. Отталкиваясь от тезиса о приоритете содержательности музыкального тематизма, автор делает вывод о том, что только пристальный анализ композиционно-драматургических особенностей Сонаты-воспоминание Н. Метнера может стать для исполнителя ключом к созданию адекватной исполнительской концепции сочинения и к постижению его фактурных особенностей.
Ключевые слова: графичность, Николай Метнер, соната, фактура

Articolul analizează Sonata-reminiscenza de Nikolai Medtner din punct de vedere a tipurilor de textură pianistică utilizate în aceasta. Este vorba despre astfel de calităţi distinctive ale texturii muzicale a acestei lucrări, cum ar fi graficitatea, o combinaţie de factură homofono-armonică şi polifonică, relaţia dintre poziţionarea în formă şi tipul de textură. Pornind de la teza despre prioritatea conţinutului tematismului muzical, autorul concluzionează că doar o analiză atentă a trăsăturilor compoziţionale şi dramatice ale Sonatei-reminiscenza de N. Medtner poate deveni pentru interpret o cheie creativă a unui concept adecvat al compoziţiei şi a înţelegerii caracteristicilor sale texturale.
Cuvinte-cheie: grafică, Nikolai Medtner, sonată, textură

The article analyzes the Sonata-reminiscenza of Nikolai Medtner from the point of view of the types of piano texture used in it. It is about such distinctive qualities of the musical texture of this work as graphicity, a combination of homophonic-harmonic and polyphonic structure, the relationship between the position in the form and the type of textural design. Starting from the thesis about the priority of the content of musical thematism, the author concludes that only a close analysis of the compositional and dramatic features of the Sonata-reminiscenza of N. Medtner for the performer can become the key to creating an adequate performing concept of the composition and to comprehending its textural features.
Keywords: graphicity, Nikolai Medtner, sonata, texture