STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: teorie, istorie, practică – Nr. 1 (42), 2022

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: teorie, istorie, practică – Nr. 1 (42), 2022

REVISTA
Nr. 1 (42), 2022
Cuprins
EVOLUŢIA TERMINOLOGICĂ A FENOMENULUI DE COMUNICARE
ARTICOL

DOI: https://doi.org/10.55383/amtap.2022.1.24

Articolul reprezintă un studiu despre evoluţia istorică a procesului de comunicare şi a unor reflecţii teoretice asupra definirii termenului. Este descrisă dezvoltarea procesului de comunicare în diferite perioade istorice, fiind evidenţiată legătura fenomenului cu istoria evoluţiei umane. Conţinutul conceptului a fost cercetat de către savanţi din perspectiva mai multor ştiinţe – filosofiei, sociologiei, psihologiei, informaticii, matematicii, semioticii şi a altor domenii – şi majoritatea dintre ei au definit termenul de comunicare. În articol sunt expuse un şir de definiţii pentru a înţelege mai bine problematica definirii termenului. Până în prezent nici o definiţie nu este acceptată ca fiind una care înglobează toate însuşirile fenomenului. Aceasta se datorează caracterului polisemantic şi complex al comunicării, obţinut pe parcursul dezvoltării istorice.
Cuvine-cheie: comunicare, proces de comunicare, mesaj, informaţie, interacţiune semiotică

The article is a study of the historical evolution of the communication process and some theoretical reflections on the definition of the term. It describes the development of the communication process in different historical periods, being emphasized the connection of the phenomenon with the history of human evolution. The content of the concept has been researched by scientists from the perspective of several sciences: philosophy, sociology, psychology, computer science, mathematics, semiotics and from other fields, and most of them defined the term communication. The article contains a series of definitions to better understand the issue of defining the term. Up to the present, there is no accepted definition as one that encompasses all the features of the phenomenon. This is due to the polysemantic and complex nature of communication which it has obtained during the historical development.
Keywords: communication, communication process, message, information, semiotic interaction

Cuvinte-cheie