STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: teorie, istorie, practică – Nr. 1 (42), 2022

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: teorie, istorie, practică – Nr. 1 (42), 2022

REVISTA
Nr. 1 (42), 2022
Cuprins
LIFELONG LEARNING CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR TRADITIONAL UNIVERSITIES
ARTICOL

DOI: https://doi.org/10.55383/amtap.2022.1.26

Through increasing differentiation of skills and globalization, it has become necessary to continually update knowledge and competences to ensure an individual’s life development and self-fulfilment. To ensure that the Republic of Moldova maintains its high standard of living and social cohesion, it is necessary to further enhance the citizens’ high level of qualification and to draw less educated people into the modern society. Responding to the rapid economic and social changes, lifelong learning aims to actively deal with the dynamics of changing the environment and to take advantage of new opportunities in the social, cultural and employment contexts. The development of the informational society and the widespread diffusion of information technologies give rise to new opportunities for learning and establish new challenges and practices regarding the way how teaching and learning should be organized and carried out.
Keywords: lifelong learning (LLL), concept, strategy, opportunities, challenges, skills

Datorită globalizării, dezvoltării şi diferenţierii abilităţilor, a devenit necesară actualizarea continuă a cunoştinţelor şi a competenţelor pentru a asigura dezvoltarea vieţii şi autoîmplinirea individuală. Pentru a se asigura că Republica Moldova îşi menţine un nivel ridicat de trai şi coeziunea socială, este necesar să se îmbunătăţească în continuare nivelul înalt de calificare al cetăţenilor şi să se atragă oamenii mai puţin educaţi în societatea modernă. Răspunzând schimbărilor economice şi sociale rapide, învăţarea pe tot parcursul vieţii îşi propune să facă faţă în mod activ dinamicii mediului şi să profite de noi oportunităţi în contextul social, cultural şi în cel de angajare. Dezvoltarea societăţii informaţionale şi răspândirea pe scară largă a tehnologiilor informaţionale, dau naştere la noi oportunităţi de învăţare şi stabilesc noi provocări în practicile consacrate modului în care ar trebui să fie organizată şi desfăşurată predarea şi învăţarea.
Cuvinte cheie: învăţare pe tot parcursul vieţii, concept, strategie, oportunităţi, provocări, competenţe