STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: teorie, istorie, practică – Nr. 1 (42), 2022

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: teorie, istorie, practică – Nr. 1 (42), 2022

REVISTA
Nr. 1 (42), 2022
Cuprins
NICOLAE IORGA ŞI EDUCAŢIA PENTRU PATRIMONIU
ARTICOL

DOI: https://doi.org/10.55383/amtap.2022.1.27

Viaţa şi opera lui Nicolae Iorga cuprinde mai multe exemple de cultivare a responsabilităţii faţă de patrimoniul cultural naţional. Marele istoric a publicat articole în presa scrisă, a susţinut conferinţe radiofonice dedicate diferitor obiecte cu valoare istorică şi artistică. Păstrarea lor, considera autorul, ar contribui la menţinerea legăturii spirituale dintre generaţii şi la cultivarea conştiinţei de neam. La Vălenii de Munte, unde locuia, Nicolae Iorga a înfiinţat Şcoala de Misionare Morale şi Naţionale „Regina Maria” şi Şcoala Artelor Uitate. Programele şcolilor prevedeau excursii la obiective istorice, cursuri de ceramică, de restaurare a icoanelor, ţesutul covoarelor şi legătorie artistică. Multe din ideile lui Nicolae Iorga în domeniul educaţiei pentru patrimoniu cultural rămân modele actuale care merită a fi urmate.
Cuvinte-cheie: Nicolae Iorga, patrimoniu cultural, educaţie, presă, şcoli

Nicolae Iorga’s life and works contain several examples of cultivating responsibility towards the national cultural heritage. The great historian published articles in the written press and held radio conferences about different sites bearing historic and artistic value. Their preservation, considered the author, could contribute to maintaining the spiritual link between generations and the formation of national consciousness. In Valenii de Munte, where he lived, Iorga founded the School of Moral and National Missionaries “Queen Mary” and the School of Forgotten Arts. The school programmes included excursions to historical sites, courses in pottery, icons restoration, carpet weaving and artistic binding. Many of Nicolae Iorga’s ideas in the field of artistic education, continue to be up-to-date models that deserve to be followed.
Keywords: Nicolae Iorga, cultural heritage, education, press, schools