STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (44), 2023

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (44), 2023

REVISTA
Nr. 1 (44), 2023
Cuprins
REFLECȚII MUZICOLOGICE ASUPRA UNEI EXPOZIȚII DE CERAMICĂ
ARTICOL

DOI https://doi.org/10.55383/amtap.2023.1.01

Istoria muzicii cunoaște multiple creații inspirate din opere de artă plastică, expoziții, tendințe afirmate inițial în pictură.
Textura muzicală reflectă nuanțele de culori, unduiri ale sculpturilor, idei și concepții. La fel și în diferite tablouri sau sculpturi vom descoperi imagini legate nemijlocit de domeniul muzicii:  subiecte, instrumente muzicale, personalități ș.a. O expoziție de ceramică, care sugerează prin tematică și ideile promovate, prin legăturile subtile între artele plastice și muzică, fie de natură academică, fie populară, creează reflecții muzicologice și asocieri genuine, este cea prezentată recent (27 ianuarie–26 februarie, 2023) de artistul plastic Oleg Dobrovolschi, cu genericul Între cer și pământ.
Cuvinte-cheie: arte plastice, idei, subiecte, genuri, muzică, expoziție de ceramică, reflecții muzicologice

The history of music knows multiple creations inspired by works of plastic art, exhibitions, tendencies initially asserted in painting. The musical texture reflects the shades of colors, undulations of the sculptures, ideas and conceptions. Similarly, in various paintings or sculptures we will discover images directly related to the field of music: subjects, musical instruments, personalities, etc. An exhibition of ceramics, which suggests through the theme and the ideas promoted, through the subtle links between the visual arts and music, whether of an academic or popular nature, creates musicological reflections and genuine associations, is the one recently presented (January 27 – February 26, 2023) by plastic artist Oleg Dobrovolschi with the title  Between Heaven and Earth.
Keywords: plastic arts, ideas, subjects, genres, music, ceramics exhibition, musicological reflections