STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (44), 2023

REVISTA
Nr. 1 (44), 2023
Cuprins
РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИОННЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ФОРМ КНИГИ В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ARTICOL

DOI https://doi.org/10.55383/amtap.2023.1.13

Современные технологии оказывают решающее воздействие практически на все сферы человеческой деятельности, тем самым предоставляя возможности для развития различных форм уже привычных для нас предметов. Данное исследование посвящено изучению новых форм печатной и электронной книги, анализу специфики и особенностей трансформации привычных форм в условиях развития инновационных технологий.
Предпринята попытка спрогнозировать дальнейшие пути развития и перспективы длительного сосуществования традиционных и электронных изданий, области их противостояния и взаимодействия.
Ключевые слова: книга, традиционная книга, электронная книга, книжная форма, цифровые технологии, инновационные технологии

Tehnologiile moderne au un impact decisiv asupra tuturor sferelor activității umane, oferind astfel oportunități pentru dezvoltarea diferitor forme de obiecte care ne sunt deja familiare. Acest studiu este dedicat cercetării noilor forme de cărți tipărite și electronice, analizei specificului și caracteristicilor transformării formelor familiare în contextul dezvoltării tehnologiilor inovatoare. S-a încercat să se prezică căi de dezvoltare ulterioară și perspective de coexistență pe termen lung a publicațiilor tradiționale și electronice, domenii de confruntare și interacțiune a acestora.
Cuvinte-cheie: carte, carte tradițională, carte electronică, formă de carte, tehnologii digitale, tehnologii inovatoare

Modern technologies have a decisive impact on almost all spheres of human activity, thereby providing opportunities for the development of various forms of objects that are already familiar to us. This study is devoted to the research of new forms of printed and electronic books, the analysis of the specifics and features of the transformation of familiar forms in the context of the development of innovative technologies. An attempt was made to predict further development paths and prospects for long-term coexistence of traditional and electronic publications, areas of their confrontation and interaction.
Keywords: book, traditional book, e-book, book form, digital technologies, innovative technologies