STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (44), 2023

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (44), 2023

REVISTA
Nr. 1 (44), 2023
Cuprins
CULTURA CA INSTRUMENT DE CONSOLIDARE A IDENTITĂȚII EUROPENE
ARTICOL

DOI https://doi.org/10.55383/amtap.2023.1.15

Rolul culturii în procesul de europenizare și de susținere a formării unei identități europene, a unei societăți coezive a fost pus în valoare de instituțiile europene începând cu anii 2000. Astăzi politicile culturale ale UE urmăresc utilizarea culturii drept sursă de soft power pentru a crește gradul de conștientizare a identității europene.
Prin proiectele pe care le susține, Noua agendă europeană pentru cultură, programul Europa Creativă contribuie la consolidarea identității europene, oferind sprijin pentru sectoarele culturale și creative în acord cu prioritățile Comisiei Europene pentru o Europă mai verde, mai digitală și mai rezilientă pentru democrația europeană și promovarea modului de viață european. Obiectivul integrării europene a Republicii Moldova presupune susținerea și implementarea politicilor culturale europene ca element important de consolidare şi coeziune socială pentru dezvoltarea sentimentului de apartenență la identitatea europeană.
Cuvinte-cheie: identitate europeană, cultură, soft power, politici culturale, programul Europa Creativă

The role of culture in the process of Europeanization and supporting the formation of a European identity and a cohesive society has been emphasized by the European institutions since the 2000s. Today, the cultural policies of the EU aim to use culture as a source of soft power to enhance the degree of awareness of the European identity.
The New European agenda for culture, the Creative Europe program, through the projects it assists, contributes to strengthening the European identity, providing support for the cultural and creative sectors in line with the priorities of the European Commission for a greener, more digital and more resilient Europe, for European democracy and the promotion of the European way of life. The objective of the European integration of the Republic of Moldova implies the support and implementation of the European cultural policies as a crucial element of strengthening social cohesion for the development of the sense of belonging to the European identity.
Keywords: European identity, culture, soft power, cultural policies, Creative Europe