STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (44), 2023

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (44), 2023

REVISTA
Nr. 1 (44), 2023
Cuprins
FEMINISMUL ÎN ARTA CONTEMPORANĂ – PREJUDECĂȚI ȘI DISCRIMINARE
ARTICOL

DOI https://doi.org/10.55383/amtap.2023.1.20

Începutul de secol XX a fost cuprins de un nou val de gândire, prin care femeile au devenit conștiente de drepturile lor în societate, au devenit revendicative față de tot ceea ce li s-a interzis până atunci, ca manifestare a personalității lor, ca recunoaștere a drepturilor la educație și la o profesie. Acest adevăr a devenit valabil și pentru lumea artelor, domeniu în care femeile, de secole, au suferit frustrări și discriminări fățișe. Lucrarea de față își propune să particularizeze câteva dintre ideile feministe de bază ce au revoluționat arta contemporană. Curente artistice moderne cunosc acum amprenta inconfundabilă a afirmării creației feminine, în pofida  discriminărilor care mai persistă, în pofida prejudecăților înrădăcinate în conștiința educatorilor, a creatorilor și curatorilor de artă bărbați. Această luptă pentru afirmare și recunoaștere a continuat, înregistrând reușite nebănuite. Creatoare celebre au reușit să transmită mesajul lor artistic lumii, iar valoarea lor să fie pe deplin recunoscută. Putem spune că ideile feministe din artă au reușit să schimbe profilul creației artistice contemporane.
Cuvinte-cheie: feminism, artă, discriminare, prejudecăți

The beginning of the 20th century was covered by a new wave of thought, through which women became aware of their rights in society, they became demanding towards everything that was forbidden to them until then, as a manifestation of their personality, as a recognition of their rights to education and a profession. This truth has also become valid for the world of arts, a field in which women, for centuries, have suffered frustration and overt discrimination. The present work aims to particularize some of the basic feminist ideas that have revolutionized contemporary art. Modern artistic currents now learn the unmistakable imprint of the affirmation of feminine creation, despite the discriminations that still persist, despite the prejudices rooted in the consciousness of educators, creators and male art curators. This struggle for affirmation and recognition continued, registering unexpected successes. Well-known creators managed to convey their artistic message to the world and their value to be fully recognized. We can say that feminist ideas in art have managed to change the profile of contemporary artistic creation.
Keywords: feminism, art, discrimination, prejudice