STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (44), 2023

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (44), 2023

REVISTA
Nr. 1 (44), 2023
Cuprins
INFLUENȚA EXERCIȚIILOR ACROBATICE ASUPRA FORMĂRII PROFESIONALE A STUDENȚILOR ÎN DOMENIUL ARTEI COREGRAFICE
ARTICOL

DOI https://doi.org/10.55383/amtap.2023.1.08

În articolul dat este abordată problema formării profesionale a studenților în domeniul artei coregrafice. Totodată, articolul are drept scop informarea specialiștilor din domeniu cu privire la formarea abilităților profesionale prin utilizarea exercițiilor acrobatice.
Eficiența procesului de însușire a acțiunilor de dans este determinată atât de posibilitățile de manifestare a abilităților fizice cât și de capacitatea subiecților de a-și valorifica valențele artistice și estetice, ele influențându-se reciproc. Conștientizarea importanței dezvoltării calităților fizice creează condiții necesare pentru dezvoltarea psihomotrică a dansatorului și constituie baza pentru asimilarea tehnicilor profesionale.
Cuvinte-cheie: formare profesională, mijloace ale acrobaticii, studenți în domeniul artei coregrafice

In this article, the problem of training the professional skills of students in the field of Choreographic art is addressed.
At the same time, the presented article aims to inform specialists in the field regarding the training of skills through the use of acrobatic exercises.
The efficiency of the process of acquiring dance actions is determined both by the possibilities of manifesting physical abilities and by the capacity of the subjects to capitalize on their artistic and aesthetic valences, influencing each other. Awareness of the importance of developing physical qualities creates necessary conditions for the dancer’s psychomotor development and
constitutes a basis for the assimilation of professional techniques.
Keywords: professional training, means of acrobatics, students in the field of Choreographic art