STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (44), 2023

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (44), 2023

REVISTA
Nr. 1 (44), 2023
Cuprins
VALORI ALE UNITĂȚII DE CONȘTIINȚĂ NAȚIONALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA: MANIFESTĂRI ACTUALE
ARTICOL

DOI https://doi.org/10.55383/amtap.2023.1.07

Perioada istorică în care trăim este una a demitizărilor, relativismului, scepticismului modern și a devalorizării idealurilor, simbolurilor, principiilor umaniste, a creațiilor spirituale și culturale autentice. În societatea de consum pe care o traversăm valorile s-au amestecat cu pseudovalorile, cultul mediocrității proliferându-se la toate nivelurile. Materialitatea, lupta de interese, abuzul au un impact negativ deosebit asupra formării unei personalități reprezentative, conștiente și libere, apte de a promova valori umane autentice. Se pare că noi, în special, românii basarabeni, suferim nu doar de complexul ne(recunoașterii valorilor, care poate fi definit ca un sentiment de neîncredere, suspiciune, ezitare, inhibiție, lașitate, negare etc. La originea acestui complex al nostru stau invidia și nepăsarea. Starea de inhibare, nesocotința, lipsa de voință, de putere și de demnitate, gândirea noastră plată în ceea ce privește cunoașterea tezaurului național confirmă complexul de care suferim.
Revenirea la matricea noastră spirituală, la valorile neamului ne poate vindeca/salva de complexul de care suferim, dincolo de orice tendințe de globalizare, sincronizare, modernizare.
În articol sunt propuse și analizate mai multe exemple de valori, prin care se demonstrează complexul de nerecunoaștere a acestora.
Cuvinte-cheie: valori, conștiință națională, unitate, complex, nerecunoaștere

The historical period in which we live is one of demystification, relativism, modern skepticism and the devaluation of ideals, symbols, humanistic principles, authentic spiritual and cultural creations. In the consumer society we live in, values have mixed with pseudo-values, the cult of mediocrity proliferating at all levels. Materiality, the struggle of interests, abuse have a particularly negative impact on the formation of a representative, conscious and free personality, capable of promoting authentic human values. It seems that we, especially Bassarabian Romanians, suffer not only from the complex of not (re)knowing values, which can be defined as a feeling of mistrust, suspicion, hesitation, inhibition, cowardice, denial, etc. At the origin of this complex of ours are envy and carelessness. The state of inhibition, recklessness, lack of will, power and dignity, our flat thinking regarding the knowledge of the national treasure confirms the complex from which we suffer. Returning to the spiritual matrix of the nation, to values can heal/save us from the complex we suffer from, beyond any globalization, synchronization, modernization trends.
Several examples of values are proposed and analyzed in the article, which demonstrate our complex ignorance of them.
Keywords: value, national consciousness, unity, complex, non-recognitio