Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 2

REVISTA
Nr. 2 (19), 2013
Cuprins
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН ИНСТРУМЕНТАЛ ЬНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ВЫСШИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ УКРАИНЫ
ARTICOL

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ВЫСШИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ УКРАИНЫ

ROLUL ŞI IMPORTANŢA DISCIPLINELOR SUPLIMENTARE DE SPECIALIZARE INSTRUMENTALĂ ÎN INSTITUŢIILE SUPERIOARE DE MUZICĂ DIN UCRAINA

THE ROLE AND IMPORTANCE OF SPECIALIZED ADDITIONAL DISCIPLINES IN THE FIELD OF INSTRUMENTAL MUSIC IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS FROM UKRAINE

Наталия СВИРИДЕНКО,
кандидат искусствоведения, профессор,
Университет им. Бориса Гринченко, г. Киев, Украина

В статье на примере подготовки студентов по специальности «Музыкальное искусство» в высших музыкальных учебных заведениях Украины (Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств, Киевский университет имени Бориса Гринченко, Киевская детская академия искусств) раскрыты особенности подготовки инструменталистов-исполнителей в высших музыкальных учебных заведениях Украины, а также показаны новые разработки в теоретической подготовке студентов по дополнительным квалификациям
«клавесин», «эксперт клавишных инструментов».
Ключевые слова: высшие музыкальные учебные заведения Украины, учебная программа, инновации в образовании, старинная музыка, клавесин.

În articol, prin exemplul pregătirii studenţilor cu specializarea «Arta Muzicală» din instituţiile de învăţământ superior de muzică din Ucraina (Academia Naţională de cadre manageriale de artă şi cultură, Universitatea «Boris Grincenko» de la Kiev, Academia de arte pentru copii de la Kiev) se analizează particularităţile pregătirii interpreţilor instrumentişti în instituţiile de învăţământ superior din Ucraina, totodată, se specifică noile elaborări în pregătirea teoretică a studenţilor la calificările suplimentare „clavecin“, „expert în instrumente cu clape“.
Cuvinte-cheie: instituţile de învăţământ muzical superior din Ucraina, program de învăţământ, , muzică veche, clavecin.

In this article, on the example of training students in «musical art» in the higher musical education institutions of Ukraine (National Academy of Culture and Arts, Kyiv University named after Boris Grinchenko, Kyiv Children`s Academy of Arts) are revealed the peculiarities of training instrumentalists, singers in higher musical education institutions of Ukraine; the author presents the new developments in the theoretical training of students in additional qualifications «the harpsichord», «expert in keyboard instruments.»
Keywords: higher musical educational institutions of Ukraine, curriculum, innovations in education, early music, harpsichord.