Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 2

REVISTA
Nr. 2 (19), 2013
Cuprins
ACTORUL ÎN FASCINANTUL TRAVALIU AL ACTULUI SCENIC — DE LA FAZA INCIPIENTĂ PÂNĂ LA CREAREA PERSONAJULUI
ARTICOL

ACTORUL ÎN FASCINANTUL TRAVALIU AL ACTULUI SCENIC — DE LA FAZA INCIPIENTĂ PÂNĂ LA CREAREA PERSONAJULUI

THE ACTOR IN THE FASCINATING SCENIC ACT OF LABOR — FROM THE INCIPIENT STAGE UNTIL THE CREATION OF THE CHARACTER

EMIL GAJU,
lector superior,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plasice

Articolul cuprinde câteva idei ce stau la baza artei actorului:
– iubirea atotcuprinzătoare, care e sentimentul de bază ce stă la temelia actului scenic: Iubirea faţă de materialul dramatic respective, faţă de rol în special faţă de procesul de creare a personajului;
– presentimentul întregului (integrului). Acea senzaţie extraordinară, care vine ca o revelaţie şi care conţine în sine intrinsec totalitatea tuturor caracteristicilor personajului în procesul de elaborare;
– perspectiva inversă. Nu retropectiva, ci anume perspectiva inversă: acea senzaţie inefabilă, că eşti postat pe piscul la care trebuie să ajungi în rezultatul unei munci asidue — personajul creat integral şi această stare de graţie îţi ajută, te călăuzeşte pe tot parcursul, pe tot drumul plin de greutăţi şi capcane al travaliului scenic!
Cuvinte-cheie: travaliul scenic, actul scenic, perspectiva inversă, presentimentul întregului.

The article includes several ideas underlying acting art:
– love is the basic feeling in the scenic act process: it refers to the love for the dramatic text, love for the role, and in particular, it refers to the love for the process of creating the character;
– anticipation of the whole (of the integrity). Tha feeling, that comes as a revelation and which contains in itself all the characteristics inherent in the process of developing the character;
– reverse perspective. Not retrospectives, but exactly the reverse perspective: That ineffable feeling, that you are posted on the peak you have to reach as a result of hard work — the character entirely created and that state of grace helps and guides you throughout the long way of hardships and pitfalls of scenic labor!
Keywords: scenic labor, scenic act, reverse perspective, anticipation of the whole.