Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2011

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2011

REVISTA
Nr. 1/2 (12/13), 2011
Cuprins
DESCÂNTECE DE IGOR IACHIMCIUC – PARTICULARITĂŢI COMPONISTICE ŞI DE GEN
ARTICOL

DESCÂNTECE DE IGOR IACHIMCIUC – PARTICULARITĂŢI COMPONISTICE ŞI DE GEN

MAGIC CHARMS BY IGOR IACHIMCIUC – COMPOSITION AND GENRE PECULIARITIES

CRISTINA PARASCHIV,
conferenţiar universitar interimar,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Descântece de Igor Iachimciuc prezintă, într-un mod anume o „revoluţie” în muzica academică din Republica Moldova, având în vedere unicitatea creaţiei sub aspectul particularităţilor de gen, de transpunere în muzica cultă a acestui fenomen din folclorul românesc oral. Igor Iachimciuc încearcă să găsească şi să redeie această obârşie prin abordarea contemporană a procedeelor polifonice, armonice etc., prin trimiterea la anumite genuri şi abordarea unor elemente proprii folclorului românesc: folclorul copiilor, balada, doina, bocetul şi colinda. Compozitorul a adus odată cu această lucrare o dovadă a lărgirii posibilităţilor de exprimare printr-un limbaj muzical modern, care, în acelaşi timp, nu produce un conflict acustic, fiind perceput de la auz destul de academic, îmbogăţit cu sonorităţi folclorice şi aluzii la jazz.
Cuvinte-cheie: Igor Iachimciuc, Descântece, simbol, folclor, gradaţia, porunca, comparaţia, forma, ciclu.

“Magic charms” by Igor Iachimciuc present, in a certain way, a „revolution” in the academic music from Moldova, considering the creation uniqueness from the point of view of genre peculiarities, the transposition in professional music of this phenomenon from the Romanian oral folklore. Igor Iachimciuc is trying to find and convey this tradition through a modern approach of polyphonic harmonic means etc., by referring to certain genres and approaching some elements characteristic of Romanian folklore: the children’s folklore, the ballad, the melancholy Romanian folk song, the lamentation and Christmas carol. With this work the composer produced proof of large possibilities of expression through a modern musical language, that, at the same time, does not produce an acoustic conflict, being perceived by the ear in a rather academic way, enriched with folklore sonorities and allusions to jazz.
Keywords: Igor Iachimciuc, magic charms, symbol, folklore, graduation, order, composition, form, cycle.