STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (33), 2018

REVISTA
Nr. 2 (33), 2018
Cuprins
СТИЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ ТОРУ ТАКЕМИЦУ
ARTICOL

В статье затрагиваются вопросы определения компонентов музыкальной эстетики и стиля Тору Такемицу.
Обзор фортепианного творчества подается в контексте авторских комментариев и эссе. Подчеркивается множественность стилевых контекстов творчества композитора, в числе которых, наряду со стилистикой О. Мессиана, эстетикой тишины Дж. Кейджа, присутствуют философия и художественные феномены японской культуры.
Ключевые слова: Тору Такемицу, фортепианная музыка, эстетика стиля композитора, авторские комментарии, программность, японский концепт Ма

Articolul abordează probleme referitoare la componentele muzicale estetice și de stil ale compozitorului japonez Toru Takemitsu. Trecerea în revistă a creației pianistice este reflectată în contextul comentariilor de autor și ale eseurilor. Se evidențiază, de asemenea, multitudinea contextelor stilistice ale creației compozitorului, printre care, alături de stilistica compozitorului francez O. Messiaen și liniștea estetică a compozitorului american John Cage, sunt prezente filosofia și fenomenele artistice ale culturii japoneze.
Cuvinte-cheie: Toru Takemitsu, muzica de pian, estetica stilului compozitorului, comentariile de autor, muzică cu program, conceptul japonez Ma

The article presents some problems concerning the style and musical aesthetic features of the Japanese composer Takemitsu.
The piano music heritage of Toru Takemitsu is analysed in the context of his musicological and literal essays. Emphasis is also laid on a multitude of stylistic contexts of the composer’s creation, among which, alongside of the stylistics of the French composer O. Messiaen and the aesthetic „silence” of the American composer John Cage, are present the philosophy and artistic phenomena of the Japanese culture.
Keywords: Toru Takemitsu, piano music, aesthetics of the composer’s style, author’s commentaries, programme music, Japanese Ma-concept