STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (33), 2018

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (33), 2018

REVISTA
Nr. 2 (33), 2018
Cuprins
INFLUENȚE STILISTICE ÎN SONATA PENTRU VIOARĂ ŞI PIAN ÎN SI MINOR DE ŞTEFAN NEAGA
ARTICOL

Ștefan Neaga (1900-1951), descendent din neam de lăutari, s-a format ca profesionist, absolvind Academia Regală de Muzică şși Artă Dramatică din București (1927 – pian, 1933 – compoziție), perfecționându-se la Ecole Normalle de Musique din Paris (1937-1939). Mai multe creații ale tânărului compozitor sunt remarcate la concursul de compoziţie George Enescu (1934, 1936, mențiunile I, III), printre acestea regăsindu-se și Sonata pentru vioară și pian h-moll (I, 1934). Lucrarea, în care se resimt influențe ale tradiţiei muzical-romantice, manifestă fenomenul caracteristic pentru școala componistică românească din perioada interbelică: fuzionarea factorului european și autohton.
Cuvinte-cheie: tradiții naționale, tendințe universaliste, influențe muzical-romantice

Ștefan Neaga (1900-1951), descendant of a family of folk musicians, became a true professional after graduating from the Bucharest Royal Academy of Music and Dramatic Art (1927 – piano, 1933 – composition), and improving his abilities at l`Ecole Normalle de Musique from Paris (1937-1939). Many works of the young composer were appreciated at the „George Enescu” Composition Competition (1934, 1936, the 1st, 3rd grades honourable mentions). The Violin Sonata h-moll, in which one can feel the influences of the romantic musical tradition, denotes the characteristic feature of the Romanian composition school in the interwar period: the fusion of European and autochthonous factors.
Keywords: national traditions, universalist tendencies, romantic musical influences