STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (33), 2018

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (33), 2018

REVISTA
Nr. 2 (33), 2018
Cuprins
IMPORTANȚA DISCIPLINEI RITMICA ÎN PROCESUL DE EDUCARE A STUDENȚILOR ACTORI
ARTICOL

Lucrarea de față își propune să prezinte rolul ritmului și aspectele modelatorii ale acestuia în educația studentului-actor, bazându-se pe o cercetare practică și teoretică în domeniul teatrului și pedagogiei. În urma analizării situației actuale ale spectacolelor, în care echilibrul dintre text și mișcare s-au răsturnat, se declanșează nașterea unui factor esențial în formarea actorului: acesta trebuie să-și însușească un corp de cunoștințe teoretice, dar mai ales practice, privind limbajul ritmic care joacă un rol important în construirea unui personaj.
Cuvinte-cheie: ritm, mișcare, limbaj ritmic, personaj

The present paper aims to present the role of rhythm and its modelling aspects in the student actor education, based on practical and theoretical research in the field of theatre and pedagogy. After analyzing the actual situation of performances in which the balance between the text and movement was overturned, the birth of an essential factor for training an actor is triggered: he must acquire a body of theoretical, but especially practical knowledge, regarding the rhythmic language that plays an important role in building a character.
Keywords: rhythm, movement, rhythmic language, character