STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (33), 2018

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (33), 2018

REVISTA
Nr. 2 (33), 2018
Cuprins
IMPORTANȚA MIŞCĂRII SCENICE ÎN TEATRUL DE ANIMAȚIE
ARTICOL

Lucrarea de față își propune să prezinte rolul mișcării scenice în educația studentului-actor în teatrul de animație, bazându-se pe o cercetare practică și teoretică în domeniul teatrului și pedagogiei. În urma analizării procesului de formare a studentului păpușar unde acesta se află după paravan iar instrumentul de lucru este păpușa pe care acesta o învie, mi-am dat seama că o filă extrem de importantă în formarea actorului păpușar merită o atenție deosebită. Această filă am intitulat-o „Importanța mișcării scenice în teatrul de animație”, unde pregătirea fizică a actorului joacă un rol extrem de important la fel ca vorbirea scenică, ritmica, canto etc.
Cuvinte-cheie: mișcare scenică, teatrul de animație, păpușar, păpușă

The present paper aims to present the role of stage movement in the student-actor education in the animation theatre based on practical and theoretical research in the field of theatre and pedagogy. After analyzing the puppet student’s training process where he is behind the screen and the working tool is the puppet that he is animating, I realized that an extremely important part in the formation of the puppet actor deserves special attention. This is the title of „The Importance of the Stage Movement in the Animation Theatre”, where the physical training of the actor plays an extremely important role as well as stage speaking, rhythmic, singing, etc.
Keywords: stage movement, animation theatre, puppeteer, puppet