STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (33), 2018

REVISTA
Nr. 2 (33), 2018
Cuprins
МУЗЫКОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД АРТ-ТЕРАПИИ В КОРРЕКЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ
ARTICOL

Музыкотерапия – это направление в психотерапии и психологической коррекции, основанное на использовании
различных музыкальных произведений в терапевтических целях. В узком смысле слова музыкотерапия обычно относится к аудиальной арт-терапии, целью которой является влияние на психоэмоциональное состояние пациента. Основной целью музыкотерапии, является гармонизация психического состояния путем развития способности к самовыражению и самопознанию. Использования музыки в терапевтических целях заключается в том, что её можно использовать на символическом уровне для выражения и исследования разнообразных чувств и эмоций.
В данной статье будут рассматриваться различные виды и формы музыкотерапии, а также описаны случаи её применения в различных ситуациях.
Ключевые слова: музыкотерапия, метод/методики, арт-терапия, человек/ клиент/пациент

Terapia muzicală reprezintă o parte componentă a psihoterapiei și corecției psihologice, care se bazează pe utilizarea diverselor compoziții muzicale în scop terapeutic. În general, terapia muzicală se referă, de regulă, la art-terapia auditivă, care are menirea de a influența asupra stării psiho-emoționale a pacientului. Obiectivul esențial al terapiei muzicale constă în armonizarea stării psihice a unei anumite persoane prin dezvoltarea capacității de auto-exprimare și auto-cunoaștere. Utilizarea muzicii în scop terapeutic se rezumă la faptul că ea poate fi folosită la nivel simbolic pentru a exprima și explora o varietate de sentimente și emoții.
În acest articol vor fi analizate diverse tipuri și forme ale muzicoterapiei. Totodată, vor fi descrise unele aspecte de implementare a terapiei muzicale în diferite situații.
Cuvinte-cheie: muzicoterapie, metodă/tehnică, art-terapie, persoană/client/pacient

Music therapy is a direction in psychotherapy and psychological correction, based on the use of various musical works for therapeutic purposes. In the narrow sense of the word, music therapy usually refers to audio art therapy, the purpose of which is to influence the patient’s psycho-emotional state. The main goal of music therapy is to harmonize the mental state by developing the ability to self-expression and self-knowledge. The use of music for therapeutic purposes lies in the fact that it can be used on a symbolic level for expressing and exploring a variety of feelings and emotions: love, hate, resentment, anger, fear, joy. This article will consider various types and forms of music therapy, as well as cases of its use in various situations.
Keywords: music-therapy, methods, art-therapy, man/client/patient

Cuvinte-cheie