STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (33), 2018

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (33), 2018

REVISTA
Nr. 2 (33), 2018
Cuprins
FORMAREA PROFESIONALĂ A STUDENȚILOR PE PARCURSUL PRACTICII DE CULTURALIZARE
ARTICOL

Actualmente, când are loc procesul renașterii valorilor general-umane, care au fost deformate în trecut, suntem datori să găsim izvoarele lor. În condițiile când cultura în Republica Moldova se află sub influența ritmurilor moderne ale Occidentului, care au hipnotizat practic tineretul nostru, e necesar ca lucrătorii din domeniul culturii prin intermediul activităților de culturalizare să orienteze auditoriul în direcția perceperii adevăratelor valori, dat fiind faptul, că Cultura și Arta constituie un element important în sistemul de interacțiuni umane.
Cuvinte-cheie: cultură, creație artistică, formare profesională, societate modernă, instituții de cultură, activitate de culturalizare

Nowadays, when general human values that had been deformed in the past pass through a renaissance process, we are bound to find their sources. Given that the culture of Republic of Moldova is under the influence of Occidental modern rhythms, which in fact hypnotized our youth, it is necessary that the staff from the field of culture, through culturalization activities, should orient the audience towards the true values, as Culture and Art, important elements of the human interaction system.
Keywords: culture, artistic creation, professional training, modern society, culture institutions, culturalization activity