STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (38), 2021

REVISTA
Nr. 1 (38), 2021
Cuprins
ORIENTĂRI PSIHOPEDAGOGICE ÎN PROCESUL DE FORMARE A STUDENTULUI ACTOR
ARTICOL

Toate teoriile despre arta actorului presupun un punct de întâlnire. Nu contează unde se afl ă acest punct, important este ca acesta să existe, să defi nească obiectivele de urmat şi să conducă spre aceleaşi fi nalităţi. În şcolile de teatru nu este înţeles corect întotdeauna termenul de metodă. Astfel, „actorie” nu este acelaşi lucru cu arta actorului, interpretare nu e sinonim cu creaţie, după cum a învăţa nu înseamnă a asimila un sistem. În Atelierul experimental noi căutăm calea, procesul sau ansamblul de procedee prin care se poate ajunge la afl area propriilor soluţii, la propriile adevăruri. Într-un cuvânt, căutăm metoda.
Marile şcoli de artă dramatică şi iluştrii pedagogi de teatru (Stanislavski, Tairov, Meyerhold, Michael Cehov, Grotowski) au urmărit să descopere drumul spre centrul iradiant al creativităţii actorului care, odată activat, declanşează în mod natural fenomenul miraculos prin care se împlinesc toate aspectele apariţiei pe lume a personajului viu.
Cuvinte-cheie: pedagogie teatrală, atelier experimental, şcoală de teatru, arta actorului, creaţie, metodă, Ion Cojar

All the theories about the actor’s art imply a meeting point. It does not matter where such a point is, it is important that it exists, that it defi nes the objectives to follow and leads to the same ends. In theater schools, the term method is not always understood correctly. Thus, „acting” is not the same as actor’s art, performance is not synonymous with creation, and also learning does not mean to assimilate a system. In the Experimental Workshop, we are searching for the path, the process, or the set of procedures through which one can fi nd out his own solutions, his own truths. In a word, we are looking for the method.
The great dramatic art schools and the famous theater pedagogues (Stanislavski, Tairov, Meyerhold, Michael Chekhov, Grotowski) sought to discover the path to the radiant center of the actor’s creativity, which, once activated, naturally triggers the miraculous phenomenon through which all the aspects of the living character’s birth are met.
Keywords: theater pedagogy, experimental workshop, theater school, actor’s art, creation, method, Ion Cojar