STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (39), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (39), 2021

REVISTA
Nr. 2 (39), 2021
Cuprins
TRĂSĂTURI STILISTICE ŞI STRUCTURALE ÎN CONCERTUL PENTRU VOCE ŞI ORCHESTRĂ DE REINHOLD GLIER
ARTICOL

Până în prezent, Concertul pentru voce și orchestră de Reinhold Glier rămâne o compoziție unică. Fiind dificil din punct de vedere al tehnicii vocale, interpretarea acestuia necesită abilitatea de a exprima profunzimea conținutului emoțional al muzicii. În pofida faptului că partida vocală nu are text, ci este o vocaliză scrisă cu multă măiestrie, conținutul său este uşor asimilat de către ascultător. Acest fapt este favorizat nu doar de captivantul material muzical, dar şi de alegerea timbrului cald şi gingaș al vocii de soprano lirică de coloratură, în calitate de instrument solistic. Imaginile muzicale ale concertului sunt asociate cu frumusețea naturii, cu puritatea și noblețea sentimentelor unei persoane care întâmpină cu optimism și bucurie fiecare zi, bucurându-se de plinătatea și versatilitatea ei. Aceste sentimente pozitive sunt exprimate sub forma unui ciclu simfonic clasic, tripartit, scris în tradiții romantice.
Cuvinte-cheie: Concert, concert pentru voce, Reinhold Glier, vocaliză, partidă vocală

Until the present, Reinhold Glier’s Concerto for Voice and Orchestra remains a unique composition. Being difficult in terms of the vocal technique, it requires the ability to express the depth of the emotional content of music. Despite the fact that the vocal part has no text, but it is a vocalization written with great skill, its content is easily assimilated by the listener. This fact, being favored not only by the captivating musical material, but also by the choice of the warm and gentle timbre of the lyrical coloratura soprano voice , as a solo instrument. The musical images of the concerto are associated with the beauty of nature, with the purity and nobility of the feelings of a person who faces optimism and joy every day of his life, enjoying its fullness and versatility. These positive feelings are expressed in the form of a classical, tripartite symphonic cycle, written in romantic traditions.
Keywords: Concerto,concerto voice, Reinhold Glier, vocalization, vocal part