STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (39), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (39), 2021

REVISTA
Nr. 2 (39), 2021
Cuprins
ASPECTE ALE UTILIZĂRII ORNAMENTELOR ÎN REPERTORIUL LĂUTARULUI FILIP TODIRAȘCU
ARTICOL

Pentru a percepe arta interpretativă a lăutarilor violoniști trebuie să pornim de la studierea modului de interpretare a creațiilor incluse în repertoriul lor. Folclorul muzical moldovenesc, ce conține o varietate de genuri și specii, a constituit în toate timpurile o sursă de inspirație pentru lăutari. Filip Todirașcu a fost un mare lăutar din zona de centru a Moldovei. Repertoriul său cuprinde un număr enorm de piese (peste 300). Fiecare creație, în procesul execuției, era „îmbrăcată”, în funcție de specie, cu anumite modele ornamentale prin care își dezvăluia starea sufletească, sentimentele. Studierea aspectelor manierei de execuție, caracteristică lăutarului Filip Todirașcu, ne va permite completarea cunoștințelor în domeniu, valorificarea ulterioară în rândurile tinerilor violoniști ce doresc să însușească stilul tradițional de interpretare.
Cuvinte-cheie: Filip Todirașcu, lăutar-violonist, manieră de interpretare, sentimente, ornamente, repertoriu, valorificare.

In order to understand the interpretive art of folklore violinists we must start from studying the interpretation manner reflected in their repertoire. Moldovan musical folklore, which contains a variety of genres and kinds, has, at all times, been a source of inspiration for musicians. Filip Todirașcu was a great folklore violinist from the central area of Moldova. His repertoire comprises a huge number of works (over 300). Each creation, when executed, was „wrapped”, according to its kind, in certain decorative ornamental patterns corresponding to his spiritual, sentimental state. Studying the aspects of the execution manner, characteristic of Filip Todirașcu, will enable us to enhance the knowledge in this field and encourage young violinists who want to acquire the traditional style of interpretation..
Keywords: Filip Todirașcu, fiddler-violinist, manner of interpretation, feelings, ornaments, repertoire, capitalization.