STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (40), 2021

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (40), 2021

REVISTA
Nr. 3 (40), 2021
Cuprins
PARTIDELE VOCALE DIN CICLUL VOCAL-SIMFONIC EU SUNT TU DE PAVEL GAMURARI: ABORDĂRI DE AUTOR
ARTICOL

În articol este prezentată analiza de autor a trei părți vocale (I, III și V) ale ciclului vocal-simfonic „Eu sunt Tu”, fiecare fiind scrisă pe baza unuia din poemele stănesciene selectate. Respectiv, aici este aprofundată relația text-muzică prin investigarea manifestărilor stilistice și de limbaj, sunt descifrate mai multe expresii muzicale de natură melodică, ritmică, texturală, orchestrală etc. sau de caracter sintetic, exprimând o multitudine de ipostaze pe care poezia stănesciană le obține în acest ciclu vocal-simfonic. Ideile teoretice principale își găsesc confirmarea în mai multe exemple muzicale cu care este suplimentat articolul. Concluziile se referă la polivalența și, totodată, la originalitatea abordărilor componistice ce surprind conținuturile de esență filozofică, profund lirice ale verbului stănescian.
Cuvinte-cheie: Nichita Stănescu, lirică poetică, lied, cântec, muzica contemporană, poezie românească, ciclu vocal-simfonic, lirica vocală, tehnică componistică, tehnici vocale

The article presents the author’s analysis of three vocal parts (I, II, and V) of the vocal-symphonic cycle „I AM YOU” each written on one of the selected poems by N. Stänescu. The text-music relationship is deepened by investigating the stylistic and language manifestations and several musical expressions of melodic, rhythmic, textural, orchestral, etc. or of synthetic character are deciphered, expressing a multitude of hypostases that the poetry of Stanescu obtains in this vocal-symphonic cycle. The main theoretical ideas are confirmed by several musical examples which are added to the article. The conclusions refer to the versatility and, at the same time, originality of the compositional approaches that capture the essentially philosophical, profoundly lyrical content of Stanescu’s verb.
Keywords: Nichita Stănescu, poetic lyric, lied, song, contemporary music, Romanian poetry, vocal-symphonic cycle, vocal lyric, compositional technique, vocal techniques.