STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: teorie, istorie, practică – Nr. 1 (42), 2022

REVISTA
Nr. 1 (42), 2022
Cuprins
НЕКОТОРЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ КАТЕГОРИИ «РАННЕЙ ВЗРОСЛОСТИ» В КОНТЕКСТЕ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ФОРТЕПИАНО
ARTICOL

DOI: https://doi.org/10.55383/amtap.2022.1.04

Практика отечественных музыкально-педагогических учебных заведений показывает, что сегодня среди студентов, обучающихся в классе общего фортепиано, есть немало, не имеющих никакой фортепианной подготовки. Лишённые преимуществ восприимчивого детского возраста, гибкости двигательно-игрового аппарата, они с трудом приобщаются к исполнительству на данном инструменте. Выработка практической методологии, основанной на достижениях современной теоретической мысли, позволит найти наиболее эффективные средства для обучения взрослых обучающихся, и, прежде всего, студентов, относящихся к категории «ранней взрослости».
Ключевые слова: фортепиано, ранняя взрослость, психологические особенности, эмоциональное познание, интеллект, мотивация

Din practica instituţiilor muzicale şi muzical-pedagogice autohtone putem observa că, la momentul actual, printre studenţii care studiază la clasa de pian general sunt destul de mulţi care nu au, de fapt, nici o pregătire pianistică. Fiind lipsiţi de priorităţile instruirii la o anumită etapă a copilăriei, precum şi de avantajele flexibilităţii aparatului motric,ei se adaptează cu greu la procesul de interpretare pianistică. Elaborarea unei metodologii practice bazată pe realizările actuale ale gândirii teoretice va permite identificarea celor mai efective metode de instruire a elevilor maturi şi, în primul rând, a studenţilor care se includ în categoria „maturitate timpurie”.
Cuvinte-cheie: pian, maturitate timpurie, caracteristici psihologice, cunoaştere emoţională, intelect, motivaţie

The practice of the native musical-pedagogical educational institutions shows that at the present time, among the students studying in the general piano class, in fact, there are many of them who do not have any piano playing background. Deprived of the advantages of a receptive childhood, flexibility of the motor-play apparatus, they find it difficult to get used to playing this instrument. The development of a practical methodology based on the achievements of modern theoretical thinking will make it possible to find the most effective methods for teaching adult learners, and, above all, the students that belong to the category of „early adulthood”.
Keywords: piano, early adulthood, psychological features, emotional cognition, mentality, motivation