STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: teorie, istorie, practică – Nr. 1 (42), 2022

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: teorie, istorie, practică – Nr. 1 (42), 2022

REVISTA
Nr. 1 (42), 2022
Cuprins
COMPETENŢA DE MODELARE ŞI METODE DE MODELARE ÎN CERAMICA ARTISTICĂ
ARTICOL

DOI: https://doi.org/10.55383/amtap.2022.1.22

Întregul sistem educaţional se redirecţionează treptat la paradigma orientată spre activitatea practică, iar calităţile dorite ale studentului se reprezintă sub formă de competenţe. În învăţământul superior artistic scopul principal al disciplinelor din cadrul cursului Ceramica artistică constă în formarea abilităţilor şi competenţelor de modelare şi artistico-tehnologice ale studenţilor. În procesul de creaţie artistică, pentru crearea ceramicii artistice se realizează un obiectiv important, care prevede pregătirea studenţilor în autoorganizare creativă, artistică şi pedagogică a activităţii pe baza unor puncte de vedere cu privire la specificul decorativ, creativ, abilităţi şi competenţe de lucru cu materiale ceramice.
Cuvinte-cheie: competenţă de modelare, metode de modelare, ceramica artistică

The whole educational system is gradualy reoriented towards the paradigm oriented towards practical activity, and the desired qualities of the student are represented in the form of competences. In artistic higher education, the main purpose of the subjects within the course Artistic Ceramics is to form the student’s modeling and artistic-technological skills and competences. In the process of artistic creation, for the creation of artistic ceramics, an important objective is being achieved, which provides for the training of students in creative, artistic and pedagogical self-organization of activity based on views regarding the decorative, creative specifics, skills and competences of working with ceramic materials
Keywords: modeling skills, modeling methods, artistic ceramics