STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: teorie, istorie, practică – Nr. 1 (42), 2022

REVISTA
Nr. 1 (42), 2022
Cuprins
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL AL NEAMULUI PRIN MONUMENTE DE ARHITECTURĂ DE EXTERIOR ŞI INTERIOR LĂSATE UITĂRII – VILA URBANĂ VLADIMIR HERŢA, „PERLA BAROCĂ” DIN CHIŞINĂU
ARTICOL

DOI: https://doi.org/10.55383/amtap.2022.1.19

Articolul conţine un studiu teoretic, care reflectă monumentele de arhitectură de exterior şi interior, fiind o părticică din patrimoniul cultural şi istoric al unui popor şi unul dintre elementele fundamentale ale identităţii naţionale care conectează societatea contemporană cu trecutul său valoric şi istoric. Păstrarea prin conservarea şi restaurarea acestora este datoria specialiştilor din domeniu – arhitecţi şi designeri de interior, care, adaptând-o la modernitate, trebuie să păstreze, în acelaşi timp, măreţia, să redea frumuseţea clădirii de odinioară pentru a o lăsa moştenire generaţiilor viitoare. Autorul vine cu analiza unui astfel de edificiu arhitectonic dat uitării – Vila urbană Vladimir Herţa (numită şi Casa Herţa), o adevărată „perlă arhitectonică barocă”, monument înscris în Registrul monumentelor de importanţă naţională şi municipală, Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat. Atât conceptul şi forma arhitectonică ale edificiului, faţadele, cât şi spaţiile interioare au atras atenţia publicului pentru calităţile sale artistice.
Cuvinte-cheie: patrimoniu cultural şi istoric, monumente de arhitectură, baroc, spaţiu interior, designer de interior, edificiu, vilă

The article contains a theoretical study, which reflects the monuments of exterior and interior architecture, being a part of the cultural and historical heritage of a people, and one of the fundamental elements of national identity that connects contemporary society with its valuable and historical past. And their preservation and restoration is the duty of specialists in the field, architects and interior designers, who at the same time, adapting it to modernity, must preserve the grandeur and restore the beauty of the old building, a legacy for future generations. The author comes with the analysis of such a forgotten architectural edifice – Vladimir Herţa Urban Villa (also called Casa Herţa), a true „baroque architectural gem” monument registered in the Register of monuments of national and municipal importance, Register of Monuments of the Republic of Moldova protected by the State. Both the concept and the architectural form of the building, the facade and the interior spaces attracted the public’s attention for its artistic qualities.
Keywords: cultural an historical heritage, architectural monuments, baroque, interior space, interior designer, building, villa