STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (44), 2023

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (44), 2023

REVISTA
Nr. 1 (44), 2023
Cuprins
ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИАТОРНОЙ ТЕХНИКИ НА БАС-ГИТАРЕ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
ARTICOL

DOI https://doi.org/10.55383/amtap.2023.1.05

В настоящей статье рассматриваются процессы формирования медиаторной техники при игре на бас-гитаре. Исследуются вопросы постановки правой руки, направления движения медиатора и выбора игровой зоны.
Особый интерес представляют производственные материалы плектров и их формы. Вместе с тем, автором подчеркивается роль первой исполнительницы на бас-гитаре Кэрол Кэй, оказавшей существенное влияние на развитие медиаторной техники.
Ключевые слова: бас-гитара, медиатор, плектр, приемы звукоизвлечения, исполнительская техника, Кэрол Кэй

Articolul în cauză examinează procesele de formare a tehnicii de interpretare cu mediator la chitară bas. Sunt studiate următoarele aspecte: poziționarea mâinii drepte, direcția de mișcare a mediatorului și alegerea spațiului de interpretare. O atenție deosebită se acordă materialelor din care se confecționează plectrele și formelor acestora. În acest context, autorul subliniază contribuția semnificativă a primului basist Carol Kaye, care a avut o influență semnificativă asupra dezvoltării tehnicii de interpretare cu mediator la chitară bas.
Cuvinte-cheie: chitară bas, mediator, plectru, metode de producere a sunetului, tehnică de interpretare, Carol Kaye

In the present article, the processes of forming the mediator technique when playing the bass guitar are considered. The questions of the right hand position, the direction of the plectrum movement and the choice of the playing zone are investigated. Of particular interest are the production materials of plectrums and their forms. At the same time, the author emphasizes the role of the first bass guitar player Carol Kaye, who had a significant influence on the development of the pick technique.
Keywords: bass guitar, mediator, plectrum, sound production techniques, performing technique, Carol Kaye