STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (44), 2023

REVISTA
Nr. 1 (44), 2023
Cuprins
FORMATION OF THE GENRE OF CLAVIER SONATA IN AUSTRIA: SONATAS BY LEOPOLD KOZELUCH (FROM THE MUSIC COLLECTION OF THE RAZUMOVSKYS)
ARTICOL

DOI https://doi.org/10.55383/amtap.2023.1.02

Articolul examinează perioada culturii europene, asociată cu formarea Școlii clasice vieneze din Austria. Trecerea muzicii de la stilul baroc la cel clasic în a doua jumătate a secolului XVIII a fost marcată de opera unor compozitori, ale căror lucrări au căpătat denumiri diverse de mișcări stilistice, precum „Furtună și avânt”, sau denumiri specifice stilului de orientare a acestor mișcări – galante, sentimentale sau mixte. Un loc aparte în pleiada compozitorilor din această perioadă îi revine lui Leopold Kozeluch (1747-1818), ceh de origine, care a primit o educație aleasă la Praga și Viena, fiind elevul lui F. Dușek și al lui A. Salieri. Mai târziu, Leopold Kozeluchva ocupa un loc de cinste în cultura muzicală din Austria.
Printre numeroasele lucrări pentru clavecin și alte instrumente semnate de Leopold Kozeluch prezintă un interes deosebit cele stil dedicate prințesei Liechtenstein, datorită nu numai materialului muzical al sonatelor în sine, care redă tematismul solemn al operei lui J. Brahms, dar și, nemijlocit, persoanei căreia îi sunt dedicate – Prințesei de Liechtenstein. Cele Trei sonate în trei părți pot forma un ciclu integru, determinat de logica internă a derulării evenimentelor, dar pot fi interpretate și separat, reprezentând, fără îndoială, valori artistice individuale semnificative.
Cuvinte-cheie: gen, sonată, clasic, clavecin, pianoforte, romantism

The article examines the period of European culture associated with the formation of the Viennese Classical School in Austria. The transition of music from the baroque to the classical style in the second half of the 18th century was marked by the work of some composers, whose works received various names of stylistic movements, such as “Storm and Wind”, or names specific to the style of orientation of these movements – gallant, sentimental or mixed. A special place in the constellation of composers from this period belongs to Leopold Kozeluch (1747-1818), Czech by origin, who received a selected education in Prague and Vienna, being a student of F. Dušek and A. Salieri. Later, Leopold Kozeluchva occupied a place of honor in Austrian musical culture.
Among the numerous works for harpsichord and other instruments signed by Leopold Kozeluch, the Three Sonatas dedicated to Princess Liechtenstein are of particular interest, due not only to the musical material of the sonatas themselves, which reproduce the solemn theme of J. Brahms’ work, but also, directly, to the person to whom they are dedicated – the Princess of Liechtenstein. The Three Sonatas in three movements can form an integral cycle, determined by the internal logic of the unfolding of the events, but they can also be interpreted separately, undoubtedly representing significant individual artistic values.
Keywords: genre, sonata, classical