STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (44), 2023

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (44), 2023

REVISTA
Nr. 1 (44), 2023
Cuprins
VALOAREA LITOGRAFIEI ÎN CREAȚIA ARTISTICĂ
ARTICOL

DOI https://doi.org/10.55383/amtap.2023.1.12

În cercetarea realizată este evidențiat rolul și aportul litografiei ca tehnică originală de multiplicare care a contribuit la dezvoltarea artei grafice.
Axându-se pe prezentarea caracteristicilor tehnice, autoarea pledează pentru readucerea  interesului artiștilor plastici și studenților graficieni față de această tehnică, care oferă variate posibilități de exprimare creativă. Este urmărită evoluția litografiei în circumstanțele istoriceși impactul acesteia în creația artistică, punându-se în evidență atât avantajele litografiei cât și rolul ei utilitar și estetic.
Totodată, sunt menționați cei mai reprezentativi artiști plastici, care au abordat în lucrările lor tehnica litografică, care influențează și ajută artistul contemporan în crearea propriei opere, marcată de interacțiunea activă a tehnologiei, științei și artei. Doar prin stăpânirea diverselor tehnici de lucru vor fi educați profesioniști cu o percepție vizuală dezvoltată și cu un înalt potențial creativ.
Cuvinte-cheie: litografie, grafică, gravură, creație, cromolitografie, tehnică, artă, afiș

In the carried out research is highlighted the role and contribution of lithography as an original technique of multiplication, which contributed to the development of graphic art.
Focusing on the presentation of the technical characteristics, the author pleads for bringing back the interest of plastic artists and graphic design students towards this technique, which offers various possibilities for creative expression. The evolution of lithography in historical circumstances is being traced, as well as its impact in artistic creation, highlighting both the advantages of lithography and its utilitarian and aesthetic role.
At the same time, are mentioned the most representative plastic artists who have approached the lithographic technique in their works, which influences and helps the contemporary artist in his own work, marked by the active interaction of technology, science and art. Only by mastering the various techniques professionals will be educated with a developed visual perception and a high creative potential.
Keywords: lithography, graphics, engraving, creation, chromolithography, technique, art, poster